God påske

Hei, selv om det er trist vær og dårlige utsikter til overdreven soling med det første, nytter styret anledningen til å ønske alle medlemmer ei riktig god påske. Nedenfor er referat fra årsmøtet vedlagt.

Med vennlig hilsen

Torodd Østerås

 

Referat fra årsmøte i Båbu hytteeierforening 24. mars 2017.

Tilstede 46 frammøtte i Skihytta kl 19.30.

Styrets leder, Torodd Østerås åpnet og ønsket velkommen, før vi startet servering av lapskaus.

Sak 1   Godkjenning av innkalling, som foregår via sms  – ble godkjent.

Sak 2   Godkjenning av saksliste – ble godkjent.

Sak 3   Valg av møteleder – Torodd Østerås ble valgt.

Sak 4   Årsmelding 2016 – opplest av leder. Ingen spesielle kommentarer – godkjent

Sak 5   Regnskap 2016 – framlagt av kasserer. Underskudd kr 908.- skyldes tilskudd til en vellykket sommerfest.   Kasserer orienterte også om strømkonto – saldo kr 276 073.-

Som vedtatt på årsmøtet i 2016 skal deler av beløpet brukes til å kjøpe seg inn i vannboringsprosjektet til Henning IL.

Regnskapet er revidert og funnet i orden. Regnskapet ble godkjent.

Sak 6   Budsjett 2017 –   forslag om uendret medlemskontingent kr 200.-.   Godkjent.

Sak 7   Valg

Leder Torodd Østerås – gjenvalg 1 år

Kasserer Roar Skatland – ikke på valg

Sekretær Inger Laila Moen – gjenvalg 2 år

Styremedlem Monica Leren Rønning – ikke på valg

Revisor Svein Finne – ikke på valg

Revisor Morten Jacobsen – gjenvalg 2 år

Valgkomite Vidar Indahl –gjenvalg 2 år – Arvid Ertsås – gjenvalg 2 år – Tore Bremseth – ikke på valg.

Sak 8   Inkomne saker

1- Arealbegrensning for hytter på Henningvola. Ett medlem har observert at kommunedelplanen er under regulering og mener at det nå bør søkes om å øke areal fra 100m2 til 120m2, samtidig som en søker om å utvide ant bygg fra to til tre.

Styret skal sende en henvendelse til kommunen ang saken.

2- Ønske fra medlemmer om å omplassere containere til å stå nærmest mulig fjellveien. Leder har hatt møte med kommunen og bl a spurt om dette. Det er mulig, men det vil koste mye mer enn i dag. Vedtatt at styret skal be om regnskapstall for hytterenovasjoen, samtidig som at containere får stå der de står i dag.

3 – Dekningsforhold for mobil og mobilt bredbånd. Leder har vært i kontakt med Telenor, som er villig til å komme å se på forholdene. De vil ha flere aktører på banen  inkl Steinkjer kommune. Leder har vært i møte med ordfører og kommunen har utpekt en koordinator på saken.  Det ble vedtatt at det skal avholdes møte med partene, for å få kostnadsoverslag.

4 – Vann. Styret har hatt møte med Henning IL som har boret etter vann. Det er en pumpe ved skihytta. Styret har bedt Henning IL om kostnadsoverslag.  Forslag fra styret om å betale halve kostnaden ca kr 40 000 + en engangssum på kr 10 000 til dekning av framtidig drift. (kjøper oss fri for event utgifter i framtida)   Styrets forslag ble godkjent.

Kaffe og sjokolade – møtet ferdig ca kl 21.30

Inger Laila Moen

referent